ALGEMENE VOORWAARDEN BESPAARDIRECT (DUURZAAMHEID)

 

Algemeen

 

 1. Bespaardirect B.V. (“Bespaardirect”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Eindhoven onder nummer 58807209 en statutair gevestigd te Helmond, die zich ten doel stelt om huis en bedrijfspandeigenaren te ontzorgen met het verduurzamen van het object.

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Afnemer en Bespaardirect.

 

Definities

 

Afnemer: uzelf, althans de partij aan wie een Offerte is uitgebracht.

 

Bespaardirect: de partij met wie de Afnemer de overeenkomst sluit.

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en Bespaardirect tot het uitvoeren van werkzaamheden en het installeren van producten.

 

Totstandkoming overeenkomst

 

 1. Op verzoek van de Afnemer doet Bespaardirect een Adviesrapport aan de Afnemer toekomen.
 2. Naar aanleiding van het Adviesrapport brengt Bespaardirect op verzoek van de Afnemer een Offerte uit.
 3. De Offerte bevat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, diensten, de te leveren materialen en de Prijs. Deze Offerte heeft een standaard geldigheidsduur van 14 kalenderdagen.

 

 1. Binnen de geldigheidsduur van de Offerte, kan de Afnemer het aanbod aanvaarden. Met de aanvaarding ontstaat onverwijld de verplichting tot aanbetaling van maximaal de helft van de Prijs.

 

 1. Zolang de hiervoor bedoelde aanbetaling door Bespaardirect niet is ontvangen, is tussen Bespaardirect en de Afnemer geen Overeenkomst tot stand gekomen

 

Herroeping

 

 1. De Overeenkomst kan zonder opgave van reden en naast de wettelijke gevallen door middel van een schriftelijke verklaring worden ontbonden:

 

 1. Gedurende een periode van 14 dagen, ingaande op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst;
 2. Binnen 7 dagen nadat een optionele schouw, als omschreven in artikel 11, heeft plaatsgevonden en bij de schouw is gebleken dat het meerwerk meer dan EUR 200,-­‐ incl. BTW bedraagt;

 

 1. Tot 14 dagen voorafgaand aan de Installatiedatum of gedurende de periode dat er nog geen Installatiedatum is bepaald, tegen betaling van annuleringskosten ter grootte van EUR 300,-­‐ incl. BTW;

 

 1. Binnen 14 dagen voorafgaand aan de Installatiedatum, tegen betaling van 5% van de Koopsom met een minimum van €450,-incl. BTW.

 

Handelwijze

 

 1. Bespaardirect zal primair aan de hand van de door de Afnemer verstrekte informatie eerst onderzoeken of de Woning geschikt is om het Werk uit te voeren. Indien Bespaardirect meent dat zij op basis van de voorhanden zijnde informatie onvoldoende zekerheid heeft over de geschiktheid van de Woning, zal zij contact met de Afnemer opnemen teneinde de mogelijkheid van een schouw ter plaatse te bespreken. De kostprijs van een schouw bedraagt € 95,-­‐ inclusief btw en wordt uitsluitend door Bespaardirect bij de Afnemer in rekening in rekening gebracht indien laatstgenoemde de Overeenkomst na de schouw ontbindt.

 

 1. Wanneer de Afnemer Bespaardirect onvolledig of verkeerd informeert, zal Bespaardirect de kosten die zij vanwege de onvolledige c.q. verkeerde informatie heeft gemaakt, bij de Afnemer in rekening brengen. Hieronder vallen kosten vanwege meerwerk.

 

 1. Wanneer Bespaardirect de afgesproken werkzaamheden op de afgesproken momenten niet kan uitvoeren om redenen die binnen de risicosfeer van de Afnemer liggen, zal Bespaardirect de gemaakte kosten bij de Afnemer in rekening brengen. Ten aanzien van te leveren en/of te installeren producten is dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 

 1. Na installatie of levering van producten controleren Bespaardirect en de Afnemer het geïnstalleerde c.q. geleverde gezamenlijk. Nadien wordt door beiden een opleverformulier afgetekend.

 

Aansprakelijkheid

 

 1. Bespaardirect is in alle gevallen slechts aansprakelijk voor schade indien dit uit de wet voortvloeit. De aansprakelijkheid van Bespaardirect is telkens beperkt tot het bedrag dat de door haar gesloten toepasselijke verzekering dekt.

 

 1. Bij de installatie van bepaalde producten is lichte schade aan andere zaken soms onvermijdelijk en noodzakelijk. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan lichte krasschade aan het dak. Bespaardirect is voor deze schade niet aansprakelijk.

 

 1. Alle ontstane schade komt voor rekening de Afnemer en valt buiten de verstrekte garanties, mits deze is ontstaan door:

 

Verplichtingen Afnemer

 

 1. Het ligt op de weg van Afnemer er zorg voor te dragen dat Bespaardirect tijdig de afgesproken werkzaamheden kan uitvoeren.
 2. Afnemer draagt er zorg voor dat de ruimten waarbinnen Bespaardirect werkzaamheden zal verzorgen droog, schoon en toegankelijk zijn. Naden en kieren dienen zowel van binnen als van buiten tijdig (10 dagen van tevoren) en afdoende gekit te zijn door Afnemer.

 

 1. De Afnemer draagt er zorg voor dat Bespaardirect voorafgaand aan de werkzaamheden beschikt over de relevante gegevens, waaronder de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke. Daarnaast dient Bespaardirect tijdens de werkzaamheden beschikking te hebben over de benodigde aansluitingsmogelijkheden. Daarbij geldt dat de kosten die hiermee verband houden voor rekening van Afnemer zijn en blijven.

 

 1. De ruimten waarbinnen Bespaardirect werkzaamheden zal verrichten dienen asbestvrij te zijn.
 2. Indien het dakoppervlak bol of hol is, kunnen zonnepanelen mogelijk geen egaal vlak vormen. De Afnemer verklaart met de totstandkoming van de Overeenkomst hiervan op de hoogte te zijn.

 

 1. De extra ballast van de zonnepanelen en/of zonneboiler moeten door het dak van Afnemer gedragen kunnen worden. Het ligt op de weg van Afnemer om zulks voortijds te onderzoeken, indien nodig door middel van inschakeling van een deskundige.

 

Verplichtingen Bespaardirect

 

 1. Bespaardirect zal het werk deugdelijk en binnen diens normale werktijden uitvoeren, tenzij anders overeengekomen.
 2. Alle van toepassing zijnde voorschriften en regels, waaronder begrepen voorschriften en regels van overheidswege, zijn bij Bespaardirect bekend en zullen door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst in acht worden genomen.

 

 1. Bespaardirect zal alle verpakkingsmateriaal meenemen na voltooiing van de werkzaamheden.

Garanties

 

 1. Bespaardirect garandeert dat de geïnstalleerde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor deze bestemd zijn. Deze garantie komt te vervallen wanneer de producten niet geschikt zijn en deze ongeschiktheid verband houdt met één der omstandigheden als omschreven in artikel 17 van deze voorwaarden.

 

 1. Bespaardirect garandeert dat de geïnstalleerde producten vrij zijn van gebreken en dat alle onderdelen, hulpmateriaal, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken worden meegeleverd.

 

 1. Bespaardirect garandeert dat zij bij de uitvoering van de overeenkomst enkel gebruik zal maken van deugdelijk materiaal en vakkundig personeel.
 2. Bespaardirect garandeert dat zij voldoet aan de relevante wettelijke bepalingen, waaronder bepalingen die zien op veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu.

 

 1. De hierboven genoemde garanties gelden eveneens voor producten die na de uitvoering van de overeenkomst door Bespaardirect worden hersteld of vervangen, alsook de daarmee gepaard gaande werkzaamheden.

 

 1. De hierboven genoemde garanties gaan over op de opvolgende eigenaar van de (on)roerende zaak waarin de werkzaamheden zijn verricht.
 2. De genoemde garanties vervallen en gelden niet indien:

 

 

 

 

Financieringsservice

 

 1. De artikelen 34 tot en met 41 zijn alleen van toepassing op de Afnemer die heeft geopteerd voor de Financieringsservice.

 

 1. Bespaardirect adviseert en/of bemiddelt voor de Afnemer ten aanzien van een passende financiering voor de door Bespaardirect te verrichten werkzaamheden en te leveren diensten, mits de Afnemer hiervoor heeft geopteerd en dit in de Overeenkomst is opgenomen.

 

 1. Alle aan u verstrekte offertes, berekeningen en tarieven zijn vrijblijvend, indicatief en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende kredietverstrekker.

 

 1. De Financierings-service leidt enkel tot een inspanningsverplichting.

 

 1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de Financieringsservice bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijs bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim dient te gelden.

 

 1. Persoonsgegevens die de Afnemer aan Bespaardirect heeft verstrekt voor de Financieringsservice zullen door laatstgenoemde niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de Financieringsservice, behoudens voor zover Bespaardirect op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
 2. Deze Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat geen onvoorwaardelijke financiering van een kredietverstrekker kan worden verkregen. Indien binnen 2 maanden na de datum van totstandkoming van deze Overeenkomst of uiterlijk veertien dagen voor de Overeengekomen start van de werkzaamheden geen financieringsovereenkomst tot stand is gekomen kunnen beide Partijen de Overeenkomst ontbinden.
 3. Bespaardirect is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer [nummer]. Een geschil voortvloeiend uit en/of verband houdend met de Financieringsservice, kan naar keuze van de Afnemer voor bindend advies worden voorgelegd aan, hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter te Eindhoven. Bespaardirect zal zich berusten in het door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening gegeven advies.

 

Subsidie-­‐aanvraagservice

 

 1. De artikelen 42 tot en met 45 zijn alleen van toepassing op de Afnemer die heeft geopteerd voor een zonneboiler, isolatie en/of warmtepomp en daarbij heeft geopteerd voor de subsidie-­‐aanvraagservice.
 2. De Afnemer machtigt Bespaardirect met de totstandkoming van de Overeenkomst om namens de Afnemer een aanvraag voor subsidie te verzorgen voor producten waarvoor de Afnemer heeft gekozen. De

 

machtiging strekt in ieder geval tot:

 

 1. Bespaardirect is nimmer aansprakelijk voor subsidiewijzigingen of het niet toekennen van een subsidiebeschikking.
 2. Om aanspraak te maken op de ISDE-­‐subsidie verklaart de Afnemer:

 

 

Persoonsgegevens, monitoring en uitwisseling

 

 1. Afnemer geeft Bespaardirect toestemming om Uw Installatie te monitoren en -­‐indien nodig-­‐ monitoringsapparatuur te plaatsen waarmee de Bespaardirect de geïnstalleerde producten op afstand kan inspecteren. De monitoring heeft tot doel om de juiste werking van de producten te kunnen controleren en maatregelen te nemen indien nodig. In het kader hiervan worden de volgende gegevens gemonitord: productie ten behoeve van i) de detectie en het verhelpen van storingen ii) prestaties ten opzichte van nabijgelegen systemen. Bespaardirect gebruikt deze gegevens om eventuele problemen met de producten te detecteren en op te kunnen lossen.

 

 1. Afnemer geeft Bespaardirect toestemming om diens (persoons)gegevens uit te wisselen met ingeschakelde partners en installateurs.

 

Betalingscondities

 

 1. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door Bespaardirect, dient de Afnemer de helft van de overeengekomen totaalprijs aan Bespaardirect te voldoen.
 2. Tijdens of direct na de uitvoering van de werkzaamheden is Bespaardirect gerechtigd betaling van het restant van de totaalprijs van de Afnemer te verlangen.

 

 1. Betaling van alle bedragen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

 1. Partijen komen met elkaar een eigendomsvoorbehoud overeen, inhoudende dat Bespaardirect eigenaar blijft van alle producten en toebehoren die zij bij de Afnemer heeft geïnstalleerd of behoort te installeren, totdat de Afnemer aan al diens betalingsverplichtingen heeft beantwoord.

 

 1. Zodra de Afnemer in verzuim geraakt, is Bespaardirect – ondanks een eventuele natrekking – gerechtigd de reeds geïnstalleerde producten te verwijderen uit de (on)roerende zaak van de afnemer.

 

Klachtenregeling

 

 1. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bespaardirect nadat Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Bespaardirect ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bespaardirect binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Afnemer een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

 

Wijziging voorwaarden en tarieven

 

 1. Tenzij anders is overeengekomen kunnen de voorwaarden en tarieven door Bespaardirect worden gewijzigd. Dit zal in ieder geval niet gebeuren binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst. De wijzigingen worden tenminste 10 kalenderdagen voor inwerkingtreding daarvan aan de Afnemer bekend wordt gemaakt. In de bekendmaking staat vermeld wanneer de wijzigingen in werking zullen treden.
 2. Bekendmaking geschiedt door middel van een persoonlijke kennisgeving.

 

Onderaannemers en forumkeuze

 1. De door Bespaardirect ingeschakelde partijen en personen hebben onder de overeenkomst dezelfde rechten als ware zij Bespaardirect.
 2. Bespaardirect is gerechtigd haar rechten en/of plichten onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Afnemer wordt van een dergelijke overdracht geïnformeerd binnen 30 dagen na overdracht.
 3. Bepalingen uit de overeenkomst of algemene voorwaarden die nietig, vernietigbaar of niet uitvoerbaar zijn, staan op zichzelf. Het restant van de overeenkomst blijft derhalve rechtsgeldig. Partijen zullen in een dergelijke situatie tot elkaar komen teneinde een vervangende bepaling overeen te komen die qua inhoud en strekking de nietige, vernietigbare of niet uitvoerbare bepaling het dichtst nadert, waarbij zal worden gelet op de bedoeling van partijen bij het sluiten van de overeenkomst.
 4. Alle garanties komen te vervallen en de overeenkomst kan door Bespaardirect worden ontbonden indien blijkt dat Afnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 5. In de Privacy statement van Bespaardirect is omschreven hoe zij met het oog op de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) omgaat met (persoons)gegevens.
 6. Op alle rechtsbetrekkingen van Bespaardirect is het Nederlands Recht van toepassing.

 

 

Bespaardirect

Molenstraat 38c

5701 KG  Helmond

E-mail: info@bespaar-direct.com

 

Datum (laatste aanpassing) 01-01-2021